CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del CENTRE EXCURSIONESTA DE TARADELL, en reunió celebrada el dia 16 de febrer d’enguany ha pres l’acord de celebrar eleccions per a la constitució d’una nova Junta Directiva. D’acord amb el procediment electoral que es preveu en els articles dels Estatuts del Club, aquesta Junta Directiva decideix fer públic el següent:

 

ANUNCI D’ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA

La designació de Junta Electoral és farà el 18 de febrer de 2019.

Cens electoral: Estarà a disposició dels Socis a les oficines del Club fins al dia 21 de febrer del present per, si cal, poder-hi fer les esmenes oportunes

Presentació de candidatures: Es podrà fer fins al 23 de febrer de 2019, al local social del CET

Les candidatures han d’incloure el nom i dni dels socis candidats, encapçalades pel nom del candidat a President. Cada candidatura ha d’estar formada per un nombre de membres no inferior a tres. Les condicions per ser candidat i elector: Ser soci del Club CET, i major d’edat.

Proclamació de candidatures: El dia 25 de febrer de 2019 es farà pública al tauler d’anuncis del Club la proclamació de les candidatures.

Les eleccions es celebraran:

Dia: 18 de març de 2019

Lloc: Local Social del Club.

Horari: de les 19:00 fins a les 21:00 del vespre

Acreditació dels electors: Document Nacional d’Identitat, Carnet de conduir o Passaport

Forma de convocatòria: Anunci al tauler del Club, difusió a través de la pàgina web i email enviat als socis .

Els ho comunico als efectes pertinents:

 

La Junta Directiva